Oczyszczalnie ścieków – procesy i urządzenia

Oczyszczalnie ścieków – procesy i urządzenia

Oczyszczalnie ścieków to zespół urządzeń, których zadaniem jest oczyszczenie powstających na danym terenie zanieczyszczeń wód (przemysłowe, komunalne, z gospodarstw domowych), w takim stopniu, by odprowadzenie ich do cieków i zbiorników wodnych nie powodowało zagrożenia dla środowiska. Każda oczyszczalnia stosuje mechaniczne, biologiczne i chemiczne metody usuwania zanieczyszczeń. Do mechanicznego oczyszczania, będącego zarazem pierwszym etapem procesu (zatrzymywanie części stałych i zawiesin w procesach cedzenia, sedymentacji i flotacji), służą: kratownice, sita, piaskowniki. W biologicznym etapie, zachodzącym głównie w osadnikach, duże znaczenie mają mikroorganizmy, które w procesach nitryfikacji i denitryfikacji doprowadzają do powstania masy organicznej. Proces chemiczny to koagulacja, sorpcja i chlorowanie, które usuwają pozostałe po poprzednich procesach zanieczyszczenia oraz usuwają bakterie oraz niemiły zapach wody. Często w ostatnim urządzeniu oczyszczalni hodowane są ryby lub małże, będące wskaźnikiem stopnia oczyszczenia wody.